• ee.png
  • fi.png
  • ru.png
  • gb.png

Turvallisuus kattoasennuksissa

Kattoasennusten turvallisuuteen liittyy niin suojainten käyttö, paloturvallisuudesta huolehtiminen kuin putoamissuojauksesta ja turvallisesta kulusta huolehtiminenkin. Reval Roofs:in ammattitaitoiset asentajat osaavat ottaa nämä asiat huomioon.

Henkilökohtaiset suojaimet

paineilmakäsityökoneet silmä- ja kuulosuojaimet
bitumi suojavaatteet, suojajalkineet, silmäsuojaimet
kermin kiinnitys suojavaatteet, suojajalkineet, silmäsuojaimet
katolla työskentely turvavaljaat, muu putoamissuojaus

Bitumipadan turvaetäisyydet

varastoidut nestekaasupullot 10m
tulenarat materiaalit 6m
puutavara 6m
telineet 6m
kermirullat 6m
bitumipakkaukset 4m
käytössä oleva nestekaasupullo 2m

Paloturvallisuus

Vuodenaikojen vaihtelu vaikuttaa paloriskiin. Kuivana aikana (sateisuus, ilman suhteellinen kosteus, tuulisuus) vaikuttavat rakenteiden kosteuteen ja näin ollen paloriskiin.

Rakenteissa saattaa olla linnunpesiä, tervapaperia, pölyä, kasvijätteitä (esim. villiviini) tai tiedostamattomia ilmakanavia (joissa on kova veto), joten noudatetaan varovaisuutta ja oikeita työmenetelmiä.

Tuulenpuuska voi heittää liekin pois hallusta ja aiheuttaa paloriskin.

Paloriskeihin varautuminen kattotyömaalla

Läpivientejä tehtäessä rakenteita puretaan työn etenemän mukaan, jotta kuivia ja suojaamattomia rakenteita ei tule esille aiheuttamaan palo tai sääriskiä.

Korkeat pystypellitykset ovat paloherkkiä (voimakas veto).

Riskipaikoilla kermi lämmitetään muualla, ja vasta sen jälkeen se asennetaan paikoilleen.

Sammutusvälineiden ja työkalujen on oltava kunnossa

Työkalut (esim. jauhesammuttimet, vesilähteet, purkukalusto, tulityövälineet, työturvallisuusvälineet yms.) on aina suojattava, käytettävä, kuljetettava, huollettava, ja tarkistettava huolella. Kun tulee KIIRE, niin työkalut ovat siellä missä niiden pitääkin olla, ja ne ovat toimintakuntoisia. Jos tulee pulmia, niin niistä on välittömästi ilmoitettava esimiehelle, tai ratkaistava omatoimisesti.

Paineellinen vesiletku, sankoruiskun tms. ensisammutusvälineistö tulityökohteessa lisää tulityön turvallisuutta ja nopeuttaa mahdollisten palonalkujen sammutusta ja näin ollen varmentaa häiriöttömän toiminnan alapuolisissa tiloissa. Tämä on tilaajan harkinnassa oleva lisävarotoimi.

Tilaajaa suositellaan tekemään ilmoituksen paloviranomaisille ja vakuutusyhtiölle tulitöistä kiinteistössään.

Tulityömääräykset kattotöissä

Katto- ja vedeneristystöissä noudatetaan voimassa olevaa "Katto- ja vedeneristystöiden tulityöt" -suojeluohjetta kokonaisuudessaan. Seuraavassa on ko. suojeluohjeen perusvelvoitteita.

Tulityökortti

Jokaisella alan tulitöitä tekevällä työntekijällä on voimassaoleva "Katto- ja vedeneristystöiden" -tulityökortti. Alalla on siis oma tulityökorttinsa. Kortin saamisen edellytyksenä on Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton (SVK) vaatiman tulityötutkinnon suorittaminen hyväksyttävästi. Tulityötutkinnon suorittaminen osoittaa, että henkilö ymmärtää avotulen käyttöön liittyvät riskit ja tietää perustoimenpiteet sekä työtavat, joilla turhia riskejä karttaen tulityöt suoritetaan mahdollisimman turvallisesti.

Tulityölupa

Tulityölupa laaditaan ennen töiden aloittamista. Tulityöluvan tarkoitus on, että työkohteen mahdolliset riskit kartoitetaan ennen työn aloittamista, jotta vältytään turhilta vahingoilta. Tulityölupamenettelyllä varmistetaan myös se, että tilapäisellä tulityöpaikalla on vaadittavat turvavälineet ja työntekijöillä on katto- ja vedeneristystöiden tulityökortit, sekä se, että kiinteistön asioita hoitavilla henkilöillä on tietoisuus tapahtuvista tulitöistä.

Tulityöluvassa määritetään, kuka vastaa jälkivartioinnista sekä jälkivartioinnin pituus. Joissain kohteissa on syytä noudattaa suojeluohjeen vähimmäismäärän (1 tunti) ylittävää jälkivartiointia. Tästä erityisjärjestelystä sovitaan tilaajan edustajan kanssa.

Tavanomaisten sammuttimien hankkiminen kattotyömaalle kuuluu urakoitsijalle. Sen sijaan erityisvarustuksen hankkimisesta sovitaan tilaajan edustajan kanssa.

Työturvallisuus kattotyömaalla

Kattotöissä työturvallisuuden kannalta oleellisia asioita ovat putoamissuojaus ja nousutiet. Lisäksi huomioidaan osana työturvallisuutta työn suoritusjärjestys, tavaroiden sijoittelu katolle, työmaan siisteys, rakennukseen johtavien kulkuteiden suojaaminen sekä riittävän turva-alueen varaaminen rakennuksen ympärille. Katon liukkaus vaihtelee katon eri osien välillä, säätilan, vuorokausiajan ja vuodenajan mukaan. Turvavarustuksen käyttö, huolto ja kunnossapito on jokaisen asentajan luonnollinen rutiinitoimi.

Putoamissuojaus

Pääsääntönä pidetään sitä, että reuna-alueille, joista voi pudota, rakennetaan työturvallisuusmääräysten mukaiset kaiteet. Kaiteiden asentamisesta voidaan poiketa, jos vapaata pudotusta on alle kolme metriä ja alla on tasainen maa. Jos alla on vettä tai louhikkoa tms. on putoamissuojaus tehtävä aina. Työskentelyaluetta voidaan rajata esim. lippusiimalla, joka estää kulun 1,5 metriä lähemmäksi reuna-aluetta. Kaiteiden siirron voi tehdä esim. tulivartion aikana, tai muulloin, kun on sopiva hetki. Siirto oikein toteutettuna ei haittaa asennustyötä.

Työmaan aukkojen suojaus

Aukot suojataan joko siten, että ne peitetään riittävän tukevasti ja merkitään tai niiden ympärille rakennetaan kaiteet tai vastaava putoamisen estävä suojaus. Aukkojen päällä oleville kansille astumista tai istumista vältetään. Turvavaljailla varmistetaan turvallisuus työskenneltäessä alueilla, joissa kaiteiden käyttö ei onnistu. Työturvavarustus pitää olla aina katon siinä osassa, missä työskentely on käynnissä.

Kulkutiet

Kulku katolle järjestetään sisä- tai ulkopuolelta ensisijaisesti rakennuksessa olevia kiinteitä kulkuväyliä käyttäen. Ellei niitä ole, on rakennettava työnaikainen kulkutie. Useimmiten tulee kyseeseen työturvallisuusmääräysten mukainen porrastorni. Talotikkaat eivät yleensä täytä työturvallisuusmääräysten vaatimusta turvallisesta kulkutiestä, mutta niitä voidaan käyttää, mikäli työmaa katsotaan lyhytkestoiseksi tai väliaikaiseksi.

Kulkusillat

Purettaessa kulkusiltoja huomioidaan:

  • Purkujärjestys
  • Pistoja aiheuttavien naulojen poisto
  • Asennuksessa rikkoutuneet osat on korjattava kelvolliseen kuntoon.
  • Kulkusillan sijainnin ja linjauksen on oltava yksiviivaisen.
  • Kulkusillan alle on asennettava huopavahvikkeet.
  • Kojeiden jalustojen alle tulee vahvikkeet, esim. huovasta.
  • Loivilla katoilla huoltoteiden kohdalla kate suojataan esim. käyttämällä ylimääräistä kermikerrosta.

Nostotyöt ja materiaalisiirrot

Siirrettäessä materiaalia (esim. kuorma-autolla tai nostokoneella) huomioidaan kuormansidonta, sekä alueella tapahtuva liikenne ja katon kuormituksen kesto, vahinkojen välttämiseksi.

Yleinen järjestys

Osana kattotöiden turvallisuutta niin työntekijöiden kuin kiinteistön käyttäjienkin kannalta on työmaan hyvä järjestys ja siisteys. Tavarat sijoitetaan katolle siten, että ne eivät kaatuessaankaan putoa tai lähde vierimään katolta alas. Kaikki irrotetut rakenteet ja materiaalit varastoidaan niin, että mahdolliset kovatkaan tuulenpuuskat eivät lennätä niitä pois työmaalta. Jätteet laitetaan niitä varten varattuihin jätesäkkeihin tai vastaaviin. Eri jätelajeja ei sekoiteta, vaan ne ovat siististi yhdessä paikassa, odottamassa nostoa alas, poiskuljetusta varten. Kattohuopaa ja muita tarvikkeita käytettäessä vältetään hukkapalojen yms. syntyminen.

Lisätietoja turvallisuudesta Reval Roofs Oy